Választási információk – 2024. június 9.Önkormányzat feladatai

A települési önkormányzat feladat- és hatásköre

A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között

1.       rendeletet alkot;

2.       határozatot hoz;

3.       önállóan igazgat;

4.       meghatározza szervezeti és működési rendjét;

5.       gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat;

6.       meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik;

7.       e célra felhasználható vagyonával és bevételeivel kötelező feladatai ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalkozást folytathat;

8.       dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről;

9.       önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat;

10.    a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet, döntést kezdeményezhet, véleményt nyilváníthat;

11.    szabadon társulhat más helyi önkormányzattal, érdek-képviseleti szövetséget hozhat létre, feladat- és hatáskörében együttműködhet más országok helyi önkormányzatával, és tagja lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek;

12.    törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol.  

A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A helyi önkormányzat - törvényben meghatározott esetekben - az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról.  

A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

1.       településfejlesztés, településrendezés;

2.       településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

3.       a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

4.       egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

5.       környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);

6.       óvodai ellátás;

7.       kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

8.       gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

9.       szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;

10.    lakás- és helyiséggazdálkodás;

11.    a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

12.    helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

13.    honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

14.    helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

15.    a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

16.    sport, ifjúsági ügyek;

17.    nemzetiségi ügyek;

18.    közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

19.    helyi közösségi közlekedés biztosítása;

20.    hulladékgazdálkodás;

21.    távhőszolgáltatás;

22.    víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.Kapcsolat

  • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
  • hivatal@csorog.hu
  • (27) 592-005, (27) 388-173
    Fax: (27) 592-006

ügyfélfogadás

Hétfö: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig