Csörög község címere
Akadálymentesített változat
Híreink

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Feltöltve:2018-06-21 00:00:00

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Csapadékvíz elvezetési problémák, tulajdonosi kötelezettségek

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 Településünkön halmozottan jelentkeznek azok a problémák amelyek  rendkívüli időjárás bekövetkeztekor csúcsosodnak ki. Ilyenkor az érintett ingatlantulajdonosok az önkormányzatot okolják az ingatlanukba bekövetkezett károsodásért. Minden ingatlantulajdonosnak kötelessége a saját és így a szomszédos ingatlan védelme azon munkálatok elvégzése - a megelőzés érdekében-  amelyek a tulajdont védik.

Ezért figyelmükben ajáljuk ezt az útmutató jogszabály gyűjteményt amely segít abban, hogy önöknek lakosoknak nem kevés teendőjük van tulajdonaik védelmében a megelőzés érdekében annál is inkább, mert a rendkívüli időjárási viszonyok egyre gyakoribbak lesznek a jövőben is.

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása számos vízelvezetési problémára  rávilágított. A település számos területén nem folyik el a csapadékvíz, melyek oka a csapadékvíz elvezető árkok hiánya, gondozatlansága vagy annak elzáródása, az eredetileg mélyen fekvő ingatlanokon megrekedt belvíz esővíz,  az illegálisan csatornába kötött csapadékvíz bevezetések. Nagyon sok ingatlan esetében pedig a csapadék víz egyszerűen a közterületre került kivezetésre, szabadon folyik át az úttesten  a szemben lévő másik ingatlan területére.

A csapadékvizek közterületre történő kivezetése kapcsán tájékoztatom, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) értelmében a telken belüli csapadékvíz-elvezetés kialakítása nem az Önkormányzat, hanem az ingatlan tulajdonos feladata, a Vgt. 6. § (4) bekezdés c) pontja szerint az ingatlan tulajdonos tulajdonában van az ingatlanra lehulló és az ingatlanon maradó csapadékvíz, valamint a Vgt. 16. § (6) bekezdése értelmében a vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges állami vagy helyi önkormányzati feladatkörbe nem tartozó tevékenységek ellátása az érdekelt tulajdonosok, illetve az ingatlant egyéb jogcímen használók feladata.

Továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 47. § (8) bekezdés értelmében: „A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

(9) A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.

(10) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből – a telkekről – csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 41. § (3) bekezdése alapján: „A közút műtárgyának minősülő árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizeket bevezetni csak a közút kezelőjének hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás nélküli vagy az abban foglaltaktól eltérő vízbevezetés esetén a 37. § (2) bekezdése szerint kell eljárni”.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: „Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

  1. a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
  2. b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
  3. c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról”.

A szennyvízcsatornába illegálisan bevezetett csapadékvizek kérdésköre kapcsán  Csörög község közigazgatási területén a szennyvízcsatornázás elválasztó rendszerben épült ki, azaz a csapadékvizek bevezetése tilos! Ezt támasztja alá a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.) 85. § (5) bekezdése, mely szerint: „Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, egyesített rendszerű szennyvízelvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos.”

Csörög területén a szennyvízelvezető rendszer kizárólag a településen képződő szennyvíz elvezetésére készült, kapacitása csak arra elegendő. A szennyvíz elvezető hálózatba jutó, vagy szándékosan bejuttatott csapadékvíz hibák kialakulásához, üzemzavarhoz, és esetenként szennyvíz kilépéshez, ez által fertőzésveszély kialakulásához is vezethetnek. A csapadékvíz miatt hirtelen megnövekedő mennyiségű - ezért hígabb - szennyvíz, a szennyvíztisztító telepeken költséges technológiai beavatkozásokat igényel, melyek környezettudatos felhasználói magatartással megelőzhetőek lennének.

Az ingatlanok tetőfelületein, valamint szilárd burkolatú udvartéri felületein keletkező csapadékvíz bevezetése az elválasztott rendszerű (csak szennyvíztovábbításra kiépített) szennyvízcsatorna hálózatba jogszabály ellenes [58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 85. § (5); (6) bekezdés], felderítése esetén szabálytalan közműhasználat miatti bírság és megnövekedett csatornahasználati pótdíj kivetésére jogosítja fel a közműszolgáltatót! Ugyanezek az előírások vonatkoznak a gazdálkodó szervezetekre, valamint a közterületi csapadékvíz elvezető rendszerek elemeinek (árkok, víznyelők, csapadékvíz csatornák) elválasztott rendszerű szennyvízcsatornára történő rákötése esetében is.

Ezt támasztja alá a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban Vhr.) 85. § (5) bekezdése, mely szerint: „Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, egyesített rendszerű szennyvízelvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos.”

A Vhr. 85. § (6) bekezdés alapján, „ha elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz bevezetésére kerül sor, és ezt a gyakorlatot a felhasználó a víziközmű-szolgáltató felszólítása ellenére tovább folytatja, a víziközmű-szolgáltató a jogellenes állapotot a felhasználó költségére megszüntetheti. A szennyvízelvezető törzshálózatba jogellenesen bevezetett csapadékvíz mennyisége után a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott pótdíjat számolhat fel”. Az ingatlanon belüli csapadékvíz elvezető rendszernek a szennyvízcsatorna hálózatba vezetése esetén a szennyvíz elvezető rendszert üzemeltető DMRV Zrt a szabálytalan közműhasználat miatt 50.000 Ft megfizetésére kötelezi a Felhasználót, mely kötelezés a szabálytalanság megszüntetéséig többször is kiszabásra kerülhet.

Fentiek kapcsán különösen fontos, hogy a Vhr. 55/A. § (7) bekezdés alapján „a víziközmű-szolgáltató indokolt kérelmére a járási (fővárosi kerületi) hivatal (a továbbiakban együtt: járási hivatal) a felhasználót kötelezi a víziközmű-szolgáltató tudomása nélkül végzett bekötés, az elválasztott rendszerű szennyvízhálózat csapadék és egyéb külső vízterhelésének megszüntetésére, a bekötéssel összefüggő műtárgy, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére vagy átalakítására…”

Tisztelt Tulajdonosok! Kérem, hogy az  ingatlanjaik előtt kiépített  csapadékvíz elvezető árkokat rendszeresen ellenőrizzék, tartsák tisztán.

( Mélyítés , idegen anyagok eltávolítása, fűnyírás stb. )Amennyiben bármilyen mennyiségű csapadékvíz bevezetésre került a szennyvízcsatorna hálózatba, úgy kérjük ezt az állapotot mielőbb szíveskedjenek megszüntetni! A jogszabályok betartása növeli a szennyvízelvezető rendszer működésének biztonságát, színvonalát, elősegíti a szennyvíz nagyobb hatásfokú tisztítását, ezáltal környezetünk védelmét.

A hatályos jogszabályok felhatalmazzák a Szolgáltatót, hogy a közművek igénybevételének szabályszerűségét az ingatlanon belül is ellenőrizze. Csörög területén a DMRV Zrt ütemezetten ellenőrizni fogja a felhasználási helyeken a bekötések szabályosságát.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Kérjük, hogy a fentiekben leírtak alapján mihamarabb ellenőrizék saját ingatlanjaikon a csapadékvíz elvezetésének állapotát és kezdjék meg annak helyreállítását. A  jogszabályi kötelezettségek betartását önkormányzatunk rendszeresen ellenőrizni fogja.

Bízunk az Önök belátásában, együttműködésében.

                                                  Csörög község Önkormányzata

Vissza a hírlistához


További Híreink...

 

A Váci Család –és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának bemutatása - statisztikai adatszolgáltatás


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt  hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
Teljes tájékoztató letölthető itt...


2017 januárjától az eddigi 46 helyett már 89 település tartozik a Zöld Híd Program szolgáltatási területéhez. Kétszeresére nőtt a hulladékszállításban közvetlenül ellátott települések száma és további csatlakozások is várhatók. Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak komoly nehézségeit legyűrve 2017 a növekedés és a fejlődés éve lesz, amihez a megfelelő források is rendelkezésre állnak  – erről tájékoztatott az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás.BŐVÜL ÉS FEJLŐDIK A ZÖLD HÍD PROGRAM

további részletek itt...