Csörög község címere
Akadálymentesített változat
Híreink

Hirdetmény az óvodai felvételi eljárásról

Feltöltve:2019-02-19 00:00:00

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) b) pontja és Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2019.(II.13.)  Képviselő-testületi határozata alapján az önkormányzat által fenntartott óvodába a 2019/2020. nevelési évre az óvodai beíratás, jelentkezés időpontja és helye:

2019.  május 07., 08., és 09.  naponta 7.30 – 15.00 óra között,

Csörögi Csiri-Biri Óvoda (2135 Csörög, Kossuth u. 21.)

Az óvoda felvételi körzete Csörög község közigazgatási területe.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2019. augusztus 31. napjáig betölti. Az Nkt. 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az 5. év betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles 2019. május 31. napjáig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

  Az óvodai beíratáshoz szükséges iratok:

  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek TAJ száma,
  • a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő) vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján.

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja: 2019. május 31.

A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.

Az óvoda felvételi, átvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül – a gyermek érdekében jogorvoslati eljárást indíthat.

A jogorvoslati eljárásban a települési önkormányzat által fenntartott nevelési, oktatási intézmény esetén a jegyző jár el. A határozat ellen irányuló felülbírálati kérelmet Csörög Község Jegyzőjéhez címezve, Csörögi Csiri-Biri Óvoda intézményhez (2135 Csörög, Kossuth u. 21.) kell benyújtani.

Az első óvodai foglalkozási nap a 2019/2020. nevelési év első napja 2019. szeptember 02.  

Kérjük azokat a szülőket, akiknek gyermeke 2019. szeptember 1. napját követően év közben tölti be 3. életévét, jelezzék gyermekük óvodai felvételének előjegyzésbe vételét.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az óvodai beíratás elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Csörög, 2019. február 13.

                                                                         Hegedűsné Kripák Ildikó s.k.

polgármester

Vissza a hírlistához


További Híreink...

 

A Váci Család –és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának bemutatása - statisztikai adatszolgáltatás


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt  hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
Teljes tájékoztató letölthető itt...


2017 januárjától az eddigi 46 helyett már 89 település tartozik a Zöld Híd Program szolgáltatási területéhez. Kétszeresére nőtt a hulladékszállításban közvetlenül ellátott települések száma és további csatlakozások is várhatók. Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak komoly nehézségeit legyűrve 2017 a növekedés és a fejlődés éve lesz, amihez a megfelelő források is rendelkezésre állnak  – erről tájékoztatott az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás.BŐVÜL ÉS FEJLŐDIK A ZÖLD HÍD PROGRAM

további részletek itt...