Csörög község címere
Akadálymentesített változat


Általános közzétételi lista

Közérdekű adatok

Ezen az oldalon a Csörög Község Önkormányzatának működésére vonatkozó közérdekű adatokat találja. Ennek közzétételekor a tartalom és a forma tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt vettük figyelembe.  

A közérdekű adatok közzétételére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

o    305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

o    18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról 

Közérdekű adatok megismerése

A közérdekű adatok nyilvánosságára, megismerésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és a Hivatal Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelhet szóban, írásban vagy elektronikus úton egyaránt az Önkormányzat alábbi elérhetőségein.

Írásban: Csörögi Polgármesteri Hivatal  

2135 Csörög, Akácfa u. 30.

Elektronikusan: jegyzo@csorog.hu e-mail címen

Adatvédelmi felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző                                                     

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igénylés pontosítására.

A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget kell tenni. Nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatigénylés esetén a határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül tájékoztatni kell.

Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni.

Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentum részről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítését megelőzően az Önkormányzat tájékoztatja.

Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül értesíti az Önkormányzat.

Jelentős terjedelmű dokumentum vagy dokumentum rész iránt benyújtott másolatkérést a költségtérítés igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.

Az írásbeli adatigényléseket a kézhezvétel után egy napon belül továbbítani kell az adatvédelmi felelősnek.

Az igény teljesítésének megtagadásáról annak indokaival 8 napon belül írásban, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy ha – az igényben az elektronikus levelezési cím is fel van tüntetve – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.

Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

Jogorvoslat

Az igénylő az Adatkezelő eljárása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az Adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint – ha a költségtérítést nem fizette meg – a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani az Adatkezelő ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, lezárásáról szóló vagy a Hatóság értesítésének kézhezvételét követő 30 napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

A helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a megyei bíróság székhelyén lévő helyi bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg és a bíróság soron kívül jár el.

Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelőt a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság a másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Csörög Község Önkormányzata

Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester

Gergely László Alpolgármester 

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 736152

2135 Csörög, Akácfa u. 30.

Polgármesteri fogadóóra: minden hétfőn előzetes bejelentés alapján 16.00 órától 18.00 óra között a Művelődési Ház és Könyvtár (2135 Csörög, Arany J. u.53.) helyiségében

Levélcím: 2135 Csörög, Akácfa utca 30.

Tel.: (27) 592-005, (27) 388-173

Fax: (27) 592-006

Honlap: http://www.csorog.hu/
 

1.1. Csörögi Polgármesteri Hivatal

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 566687

2135 Csörög, Akácfa u. 30.
Levélcím: 2135 Csörög Akácfa utca 30.

Tel.: (27) 592-005, (27) 388-173

Fax: (27) 592-006

Központi e-mail: hivatal@csorog.hu
Honlap: http://www.csorog.hu/

Pdf fájl a Hivatal menüben

 

1.2. A Csörögi Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

Pdf fájl  a Hivatal menüben

 

1.3. A Csörögi Önkormányzat és a Csörögi Polgármesteri Hivatal tisztségviselőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Hegedűsné Kripák Ildikó    06-27-592-005    polgarmester@csorog.hu

polgármester

Gergely László                 06-27-592-005       polgarmester@csorog.hu

alpolgármester

Chrobák Zoltánné dr.        06-27-592-005      jegyzo@csorog.hu

jegyző

Zsugonits Tiborné           06-27-592-005         ado@csorog.hu

adóügyi főmunkatárs

Együd Sándorné               06-27-592-005          ado2@csorog.hu

adóügyi főmunkatárs

Riba Istvánné                06-27-592-005            igazgatas@csorog.hu

igazgatási főelőadó

Lukács Lívia            06-27-592-005               hivatal@csorog.hu

igazgatási főelőadó

Czinege Éva                06-27-592-005                 penzugy2@csorog.hu

pénzügyi főelőadó

Sárady Adrienn                   06-27-592-005                        penzugy@csorog.hu

           pénzügyi ügyintéző

 

1.4. A Csörögi Polgármesteri Hivatalon belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

       Csörögi Polgármesteri Hivatal

       Levélcím: 2135 Csörög Akácfa utca 30.

       A Hivatalban rugalmas munkaidő-rendszer működik.

 

  Ügyfélkapcsolati vezető: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Jegyző ügyfélfogadása: minden hétfőn 13 óra és 17.00 óra között a Hivatal székhelyén.  

Tel.: (27) 592-005
Fax: (27) 592-006

Általános ügyfélfogadás:

         Hétfő:    13.00-17.00 óráig

        Szerda:      9.00-15.30 óráig

 Péntek:      9.00-11.30 óráig

 

1.5. Csörög Község Önkormányzat képviselő-testületének tagjainak neve, elérhetősége

1. Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

polgarmester@csorog.hu

2. Gergely László alpolgármester

06-30-616-77-78

3. Antal Péter képviselő

antalpeter7885@gmail.com, 06-30-616-77-60

4. dr. Bonyhády Elemér László képviselő

elemer.bonyhady@gmail.com, 06-30-616-77-45

5. Grancsa Péter képviselő

grancsa78@freemail.hu, 06-30-616-77-79 

6.  Kendrovszki József   képviselő

kendro57@gmail.com, 06-30-616-77-69 

7.  Pataki Ferenc Józsefné  képviselő

               kosamariaeva@gmail.com., 06-30-616-77-44 

 

1.6. Az önkormányzat bizottságainak személyi összetétele:

1. Pénzügyi Bizottság

a.) Elnök:   dr. Bonyhády Elemér László  képviselő

b.) Tag:       Antal Péter  képviselő

c.) Tag:       Némethné Vadócz Erika  nem képviselő

2. Szociális Bizottság

a.) Elnök:   Pataki Ferenc Józsefné           képviselő

b.) Tag:        Grancsa Péter                                      képviselő

c.) Tag:       Garabáné Fonád Elvira          nem képviselő            

 

1.7.   Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 776022

Székhely: 2135 Csörög, Kossuth u. 21.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 851020 Óvodai nevelés

Adószám: 15776028-1-13 

Közoktatási OM azonosító: 201450

 

Vezető: Gáspár Tiborné óvodavezető

Kinevezés kezdete: 2016.07.01.

 

Elérhetőségei:

Telefon, fax szám: T/F:  06-27-389-357

Email cím: csorog.ovi@gmail.com

ovoda@csorog.hu

Honlap: ovoda.csorog.hu

Nyitvatartás: 6:30-17:30

 

Csörögi Művelődési Ház-Könyvtár

Székhely: 2135 Csörög, Arany J. u.53

Vezető: Garami Mária könyvtáros

Elérhetőségei:

Telefon, fax szám: T/F:  06-30-2878503

Email cím: muvhaz@csorog.hu

Nyitvatartás: Hétfő: szünnap

                     Kedd: 9.00-14.00 óráig

                     Szerda: 13.00-18.00 óráig

                     Csütörtök: 9.00-14.00 óráig

                     Péntek: 13.00-18.00 óráig

                     Szombat: 9.00-14.00 óráig

 

Csörögi Védőnői Szolgálat

Székhely: 2135 Csörög, Arany J. u.53

Védőnő: Sulyánné Kalácska Katalin

Elérhetőségei:

Telefon, fax szám: T/F:  06-27-389-402

                                     06-30-636-1421

Email cím: vedono@invitel.hu

 

Tanácsadások rendje:

Orvos-védőnői tanácsadás:

csütörtökön 8.00-9.00 óráig

Csecsemő és gyermek védőnői tanácsadás:

csütörtökön 9.00-11.00 óráig

Védőnői fogadóóra bejelentkezés alapján:

csütörtökön 11.00-12.00 óráig

Várandós anyák részére tartott tanácsadás:

csütörtökön 13.00-15.00 óráig

 

Csörögi Háziorvosi Szolgálat

Dr. Bonyhády Elemér háziorvos

Tel: 06-70 338063

 

1.8. Csörög Község Önkormányzatának közfeladatot ellátó közalapítványa :

Csörögi Ifjúságért Alapítvány

Székhely: 2135 Csörög, Akácfa utca 30.

Nyilvántartási szám: 13-01-0003724

Képviselő neve: Pamuk Etelka kuratóriumi elnök

Kuratórium tagjai: Pamuk Etelka kuratóriumi elnök

                               Kovács Judit kuratóriumi tag

                               Kovács Judit Ilona kuratóriumi tag

 

Számlaszáma:      11742094-15566685-10070004                           

 

Pdf fájl  az  Önkormányzat menüben

 

1.9. Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 685906

Székhely: 2135 Csörög, Arany János u. 53.

Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 841106 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Adószám: 16799644-1-13

Vezető: Virág József elnök

Tagok: Nagy Alexandra Anikó

             Lakatos Adrienn

Telefonszám: 06-30-422-15-33

E-mail cím: viragjozsef54@freemail.hu

Ügyfélszolgálat ideje, és elérhetősége: előzetes időpont-egyeztetés alapján

Pdf fájl a Roma nemzetiségi Önkormányzat menüben

 

1.10. Csörög Község Önkormányzat által alapított lap neve:

Csörögi Hírlevél

 

Kiadó: Csörög Község Önkormányzata

             Címe: 2135 Csörög, Akácfa utca 30.                                 

Telefon/fax: (27) 592-005
Kiadó képviselő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

Felelős szerkesztő: Furucz Zoltán

Lapelőállítás: Proxa Kft. (2167 Vácduka, Petőfi utca 28.)

 

1.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

Pest Megyei Kormányhivatal

1052 Budapest, Városház utca 7.

 

Pest Megyei Kormányhivatal

Hatósági Főosztály

1052 Budapest, Városház utca 7.

 

            Lásd! Pest Megyei Kormányhivatal honlapja !!

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Csörög Község Önkormányzat:

Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

   Pdf fájl  az  Önkormányzat menüben

 

2.2. Csörögi Polgármesteri Hivatal:

2.2.1.Csörögi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Pdf fájl  a Hivatal menüben

 

2.2.2. Csörögi Polgármesteri Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata.

1/2016(I.20.) jegyzői utasítás    Pdf fájl  a Hivatal menüben

2.2.3. Csörögi Polgármesteri Hivatal közérdekű adatigényléssel kapcsolatos szabályzata

8/2016.(II.9.) jegyzői utasítás    Pdf fájl  a Hivatal menüben

2.3.

Ügyleírások

Ebben a menüpontban tájékozódhat a hivatalunkban intézhető ügyeket érintő jogszabályokról, a kérelem benyújtásának módjáról és az ügyintézés folyamatáról. Az ügyleírásokat ügytípus szerinti bontásban találja meg. Amennyiben a nyomtatványok kitöltésével, használatával, vagy az adott ügy intézésével kapcsolatosan további kérdése merül fel, forduljon bizalommal ügyintézőinkhez személyesen, telefonon, vagy e-mailben!

 

Adóügyek

Gépjárműadó

Iparűzési adó

Kommunális adó

Magán pálinkafőzés

Egyéb adóügyek

 

Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvi kivonat kérése

Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat az ügyfél szóbeli kérelmére adható ki.

2014. július 1-jétől a papíralapú anyakönyvi rendszert felváltotta az egész országra kiterjedő elektronikus anyakönyvi rendszer.

Bármelyik anyakönyvi hivatalban igényelhető anyakönyvi kivonat, de az anyakönyvi kivonat kiállítása azonnal csak az anyakönyvi esemény (születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, haláleset) helyén teljesíthető.

Nem az anyakönyvi esemény helyén igényelt anyakönyvi kivonat esetén az anyakönyvvezető megkeresi az anyakönyvi esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezetőt, aki a papíralapú anyakönyv alapján rögzíti az elektronikus anyakönyvbe az anyakönyvi eseményt, melynek határideje 120 nap.

Az anyakönyv alapján az ügyfél kérelmére anyakönyvi kivonat adható ki.

Szükséges dokumentumok

- a kérelmező személyazonosító okmánya és lakcímkártyája,

- amennyiben meghatalmazott jár el, úgy meghatalmazás is szükséges.

Illeték

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján az okiratok pótlása egyes esetekben illetékköteles, amelynek összege 2000,- Ft, és illetékbélyegben kell leróni.

 

 Teljes hatályú apai elismerés

Apai elismerő nyilatkozatot lehet tenni még meg nem született és már megszületett gyermekre.

Az apai elismerő nyilatkozat megtételéhez mindkét szülő személyes jelenléte szükséges.

Illetékességi terület

Országos

Szükséges dokumentumok

Illeték

Az eljárás illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok

Haláleset anyakönyvezése

Haláleset anyakönyvezése hivatalból történik.

Az anyakönyvezést az elhunyt családtagja vagy személyesen, vagy megbízás útján – temetkezési vállalkozón keresztül – kezdeményezi annak a településnek az anyakönyvvezetőjénél, ahol a haláleset történt.

A bemutatott iratok alapján a haláleset adatairól jegyzőkönyv készül, amely alapján anyakönyvi bejegyzés és anyakönyvi kivonat kerül kiállításra.

 

Szükséges dokumentumok:

Illeték

Az eljárás illetékmentes.

 

Vonatkozó jogszabályok

 

Házassági névviselés módosítása

A házassági névviselési forma az érintett kérelmére módosítható.

Illetékesség

A kérelem bármely anyakönyvvezetőnél előterjeszthető, de az eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető illetékes.

Szükséges dokumentumok

- a kérelmező személyazonosító okmánya és lakcímkártyája,

- házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet, vagy a házastárs halálát igazoló halotti anyakönyvi kivonat,

- házassági anyakönyvi kivonat.

 

Illeték

5000 Ft értékű illetékbélyeg

 

Irányadó jogszabályok

 

Házasságkötés

Illetékességi terület: ORSZÁGOS

 

Születés anyakönyvezése

A születést a születés helye szerinti anyakönyvvezetőnek kell bejelenteni a születést követő első munkanapon. Az intézetben történt születést az intézet vezetője, az intézeten kívüli születést a szülők és a szülésnél közreműködő orvos jelenti be.

Az intézeten kívüli születést, ha annál az orvos nem működik közre, a bejelentésre kötelezett nyolc napon belül jelenti be.

A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

 

Illetékesség

a szülés helye szerinti anyakönyvvezető

 

Szükséges dokumentumok

 

Illeték

Az eljárás illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok

Lakcímnyilvántartás

Első lakcímbejelentés

Lakcímbejelentés személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő.

 

Lakcímigazolvány első alkalommal történő kiadása kérelmezhető:

 

Lakcímigazolvány kiadása első alkalommal hivatalból történik:

 

 

Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező választása szerint:

 

 

Speciális esetek az elkészült lakcímigazolvány átvételében:

 

 

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok:

Illeték:

Az első lakcímigazolvány kiállítására irányuló eljárás illetékmentes.

 

Lakcímfiktiválás

Az eljárás menete

A vonatkozó jogszabály szerint minden polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét nyilvántartás céljából

bejelenteni a települési önkormányzat jegyzőjének.

A be-, illetve kijelentkezési kötelezettség elmulasztása esetén, tehát ha a lakás tulajdonosa, haszonélvezője vagy bérlője észleli, hogy lakásába olyan személy van bejelentve, aki ténylegesen nem lakik ott, lakcím fiktívvé nyilvánítási eljárást indíthat. Az eljárás célja a lakcímnyilvántartás adatainak pontosítása. A kérelmen két tanú megnevezése szükséges - idézhető címükkel együtt - akik tanúvallomást tesznek arról, hogy a kijelenteni kívánt személy ténylegesen az eljárásbeli lakásban tartózkodik-e.

Amennyiben a tényállás tisztázását követően megállapítható, hogy a panaszolt személy nem lakik az eljárásbeli ingatlanban, és onnan a visszatérés szándéka nélkül, véglegesen költözött el, úgy hatóságunk a kérelemnek helyt ad, ellenkező esetben az eljárást megszünteti,

vagy a megalapozatlan kérelmet elutasítja.

 

A kérelem benyújtása

A kérelem benyújtására formanyomtatvány áll rendelkezésre, ügysegéd útján a Váci okmányirodában.

 

Ügyintézési határidő: 30 nap

Alkalmazott jogszabályok

 

Lakóhely változása

Lakóhely változása miatti lakcímigazolvány csere

A lakcímbejelentés és a lakcímigazolvány cseréje kérelmezhető:

 

 

Lakcímbejelentés személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő, az alábbi esetek kivételével:

 

 

Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező választása szerint:

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok:

(Lakcímbejelentő lap díjmentesen beszerezhető a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől.)

 

Illeték:

A lakcímigazolvány kiállítására irányuló eljárás illetékmentes.

 

Tartózkodási hely változása

Tartózkodási hely változása miatti lakcímigazolvány csere

 

Ügyleírás

Tartózkodási helyet érvényes lakóhely megléte mellett lehet bejelenteni. A tartózkodási helyet annak létesítésétől számított öt éven belül ismételten be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye a törvény erejénél fogva megszűnik.

 

Tartózkodási hely címének bejelentése és a lakcímigazolvány cseréje kérelmezhető:

 

 

Tartózkodási hely címének bejelentése személyesen, illetve a törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján terjeszthető elő, az alábbi esetek kivételével:

 

 

Az elkészült lakcímigazolvány átvehető a kérelmező választása szerint:

 

Lakcímigazolvány kiállításához szükséges okmányok:

 

Illeték:

 

A lakcímigazolvány kiállítására irányuló eljárás illetékmentes.      

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás

 

Működési engedélyek

Működési engedély iránti kérelem

Ügyleírás

A kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére működési engedélyt kell kérni. A tevékenységet kizárólag jogerős működési engedély birtokában lehet megkezdeni. A jegyző - a kereskedő kérelmére - a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. Amennyiben a kereskedő a helyszíni szemle megtartását nem kérte, úgy a jegyző állásfoglalás céljából – hivatalból - keresi meg az érintett szakhatóságokat. A jegyző a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi, amely nyilvántartás nyilvános. A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül - a működési engedély kiadásáról szóló igazolás egyidejű leadásával - be kell jelenteni a jegyzőnek.

Illetékességi terület

Az önkormányzat közigazgatási területén lévő vagy létesítendő üzletek.

Kérelem

A kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, amely a Csörögi Polgármesteri Hivatalban kérhető.

Szükséges mellékletek

Az üzletbe kötelezően előírt vásárlók könyvét - tekintettel arra, hogy a bejelentésben annak adatait rögzíteni kell és hitelesítjük - a kereskedő feltétlenül hozza magával.

Illeték

Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő

21 nap

Alkalmazott jogszabályok

 

Szociális ügyek

Gyermekvédelmi ügyek

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Jogosultsági feltételek

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át,

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét.

Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

A jogosultság tartalma

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ingyenes tankönyvre, ingyenes vagy 50 %-os gyermekétkeztetésre, valamint természetbeni juttatásra jogosítja a támogatottat.

Az ingyenes étkeztetést a bölcsődés, óvodás és 1-8. osztályos általános iskolás rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek vehetik igénybe.

50 % -os étkezési kedvezményben részesülnek:

A természetbeni juttatás folyósítására augusztus és november hónapokban kerül sor, az ellátás gyermekenkénti összege jelenleg 5800 Ft/alkalom.

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha

Szükséges dokumentumok

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására irányuló kérelmet a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalommal és a rendeletben szabályozott mellékletekkel együtt lehet benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell

Illeték

Az eljárás illeték és költségmentes.

Alkalmazott jogszabályok

 

Ügyintézési határidő: 15 nap

 

Termőföld kifüggesztés

Adás-vételi szerződés

Tájékoztató az adás-vételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésének megváltozott szabályairól

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó hatályos eljárási szabályokat a

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a rendelet). A rendelet a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) meghatározott mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya eladása, illetve haszonbérbe adása esetére az előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében a jogosultakkal való hirdetményi úton történő közlésének részletes szabályait állapítja meg.

 

I. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

2014. március 1-jétől az adásvételi szerződés közzétételére vonatkozó előírások is megváltoznak.

Az eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére a szerződés aláírását követő 8 napon belül közzétételi kérelmet kell benyújtani, melyhez csatolni kell többek között 4 példányban az egységes okiratba foglalt eredeti szerződést, melyből 1 db a Tv. szerint meghatározott biztonsági kellékkel ellátott.

A közzétételi kérelem átvehető az önkormányzati hivatal ügyfélszolgálatán, letölthető a www.banhorvati.hu honlapról a Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok/ Ügyleírások, nyomtatványok/Termőföld menüpontban.

A közzétételi kérelmet a jegyző részére postai úton kell megküldeni, vagy személyesen kell átadni.

A jegyző a benyújtott közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti adás-vételi szerződések közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a természetes személyazonosító adatokat, és ezt a szerződéspéldányt függeszti ki. A jegyző a kifüggesztett adás-vételi szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

Az eladó a közzétételi kérelmet az adás-vételi szerződés kifüggesztéséig vonhatja vissza. A

közzétételi kérelem visszavonását írásban kell bejelenteni a jegyzőnek.

A jegyző az iratjegyzékkel együtt, a hozzá benyújtott adás-vételi szerződéseket, és az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait 8 napon belül megküldi

- az eladó részére (ha az adásvételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól- Földforgalmi tv. 36.§)

- a mezőgazdasági igazgatási szervnek (első fokon a járási földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatal) jóváhagyásra (ezzel egyidejűleg – értesíti az eladót.)

II. A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése

A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére gyakorlatilag az adás-vételi eljárásban rögzítettek az irányadók azzal, hogy az eladó alatt a haszonbérbeadót, a vevő alatt a haszonbérlőt, az adás-vételi szerződés alatt a haszonbérleti szerződést kell érteni.

A haszonbérbe vevőnek a 2013. december 15. és 2014. április 30. között közzétett haszonbérleti szerződések tekintetében a haszonbérleti szerződésben nyilatkoznia kell az alábbiakról:

1. A Földforgalmi tv. 42. §-a szerinti nyilatkozatok. /A földhasználó vállalja, hogy a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a Földforg. tv. 40.§ (1)-(4) bekezdésében, valamint a 41.§-ban foglalt feltételeknek, a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének./

2. A földhasználó nyilatkozik, hogy nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása.

3. A pályakezdő gazdálkodónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy

- a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít, és

- mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytat.

4. Az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít./

5. A szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága nem haladja meg a Földforg. tv. szerinti birtokmaximumot.

6. Elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha utólagos ellenőrzés során jogerősen megállapításra kerül nyilatkozatának valótlansága, úgy az a büntető törvénykönyv szerinti felelősségre vonását, és a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld használata után a jogsértő állapot fennállásának időtartama alatt, a jogsértéssel érintett földterület után a részére folyósított költségvetési vagy európai uniós támogatásnak megfelelő összegű pénzösszeg visszafizetését vonja maga után.

7. Nyilatkoznia az Fétv. 5. §-ban foglaltakról, vagyis, hogy a személyi feltételeknek (földműves, pályakezdő

gazdálkodó, stb.) megfelel.

A haszonbérleti szerződés elkészítéséhez szerződésminta áll rendelkezésre, amely átvehető az önkormányzati hivatal ügyfélszolgálatán, letölthető honlapunkon www.banhorvati.hu honlapról a Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok/ Ügyleírások, nyomtatványok/Termőföld menüpontban. A szerződésminta a minimálisan szükséges tartalmi kellékeket tartalmazza, emellett a felek természetesen egyéb feltételeket is meghatározhatnak.

A közzétételi kérelmet a haszonbérbeadónak kell benyújtania a jegyzőhöz. Ha a haszonbérleti szerződés tárgyát osztatlan közös tulajdonban álló föld képezi, és a használati megosztásról szóló megállapodás alapján azt több tulajdonostárs adja haszonbérbe, a közzétételi kérelmet a tulajdonostársak döntése szerint kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be.

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely átvehető az önkormányzati hivatal ügyfélszolgálatán, letölthető honlapunkon az www.banhorvati.hu honlapról a Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok/ Ügyleírások, nyomtatványok/Termőföld menüpontban. Több érintett ingatlan esetén a megfelelő pótlapokat is csatolni kell.

A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése során figyelmen kívül kell hagyni e rendeletnek a biztonsági okmányon szerkesztett szerződésre vonatkozó rendelkezéseit.

A jegyző a kifüggesztett haszonbérleti szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

A jegyző az iratjegyzékkel együtt, a hozzá benyújtott haszonbérleti szerződéseket, és az előhaszonbérletre jogosultak jognyilatkozatait a levételt követő 8 napon belül megküldi

- az eladó részére (ha az adásvételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól Földforgalmi tv. 59.§)

- a mezőgazdasági igazgatási szervnek jóváhagyásra (ezzel egyidejűleg – értesíti a haszonbérbeadót.)

2013. december 15. és 2014. április 30. között közzétett haszonbérleti szerződés esetében a haszonbérleti szerződéseket, és az előhaszonbérletre jogosultak jognyilatkozatait csak a haszonbérbeadónak kell megküldeni.

 

III. Az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően megkötött haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó különös szabályok

Ha az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés úgy jött létre, hogy a szerződés tartalmát tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalták, a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződéseket együttesen, összefűzve kell a jegyző részére megküldeni. Ez esetben a haszonbérleti szerződéshez csatolni kell a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében, és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő azon terület tekintetében áll fenn, amelyet haszonbérlő részére használatra átengednek.

Ez esetben is a fentiek alkalmazandóak az alábbi eltéréssel:

A közzétételi kérelemhez csatolni kell a kérelmező tulajdonostárs által kitöltött közzétételi közlemény is, amely szintén átvehető az önkormányzati hivatal ügyfélszolgálatán, letölthető honlapunkon www.banhorvati.hu honlapról a Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok/ Ügyleírások, nyomtatványok/Termőföld menüpontban.

A jegyzőnek az összefűzött haszonbérleti szerződések helyett a hiánytalanul kitöltött közzétételi közlemény egyik példányán kell felismerhetetlenné tenni a természetes személyazonosító adatokat, és ezt kell a hirdetőtáblára kifüggeszteni.

A levételt követően az irattovábbítás során a kifüggesztett közzétételi közleményt is meg kell küldeni a közzétételi kérelmet benyújtó haszonbérbeadó tulajdonostárs, illetve a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.

 

IV. Elektronikus tájékoztató

Az elővásárlásra, valamint az előhaszonbérletre jogosultak értesítése céljából a hirdetményi úton történő közlés tényéről tájékoztatót kell közzétenni az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarország.hu kormányzati honlapon. A tájékoztató közzététele iránt a jegyzőnek az adás-vételi, vagy a haszonbérleti szerződés, illetve a közzétételi közlemény kifüggesztésének napján kell intézkednie.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a kifüggesztés lejárta után a tulajdonos 8 napon belül köteles a Földhivatalnak bejelenteni a szerződést. A haszonbérbe vevőnek a fentiekben ismertetett nyilatkozatokat a szerződésen (külön nyilatkozaton) felül az Fétv. 118.§ (1) bek. szerint a bejelentési adatlapon is rögzíteni kell. Ha a szerződésből hiányzik, akkor a 118.§ (2) bek. alapján elutasítás a jogkövetkezmény, ha a bejelentő lapról hiányzik a nyilatkozat, akkor a 118. § (3) bek. alapján hiánypótlási felhívást kell kiadni, és ha ennek nem tesz eleget a kérelmező, akkor eljárás megszüntetés következik.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy 2014. március 1-jén hatályát veszti a 16/2002 (II.18.) Korm rendelet, valamint az 55/2006 (VII.27) FVM rendelet, így a továbbiakban az ajánlatok kifüggesztéséért nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

Haszonbérleti szerződés

 Tájékoztató az adás-vételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésének megváltozott szabályairól

z elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó hatályos eljárási szabályokat a 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a rendelet). A rendelet a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) meghatározott mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya eladása, illetve haszonbérbe adása esetére az előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében a jogosultakkal való hirdetményi úton történő közlésének részletes szabályait állapítja meg.

 

I. Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlése

2014. március 1-jétől az adásvételi szerződés közzétételére vonatkozó előírások is megváltoznak.

Az eladónak a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére a szerződés aláírását követő 8 napon belül közzétételi kérelmet kell benyújtani, melyhez csatolni kell többek között 4 példányban az egységes okiratba foglalt eredeti szerződést, melyből 1 db a Tv. szerint meghatározott biztonsági kellékkel ellátott.

A közzétételi kérelem átvehető az önkormányzati hivatal ügyfélszolgálatán, letölthető a www.lebeny.hu honlapról az Önkormányzati Hivatal/Ügyintézés/Egyéb nyomtatványok menüpontban "Közzétételi kérelem - vétel" néven.

A közzétételi kérelmet a jegyző részére postai úton kell megküldeni, vagy személyesen kell átadni.

A jegyző a benyújtott közzétételi kérelem alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti adás-vételi szerződések közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a természetes személyazonosító adatokat, és ezt a szerződéspéldányt függeszti ki. A jegyző a kifüggesztett adás-vételi szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

Az eladó a közzétételi kérelmet az adás-vételi szerződés kifüggesztéséig vonhatja vissza. A közzétételi kérelem visszavonását írásban kell bejelenteni a jegyzőnek.

A jegyző az iratjegyzékkel együtt, a hozzá benyújtott adás-vételi szerződéseket, és az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozatait 8 napon belül megküldi

- az eladó részére (ha az adásvételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól- Földforgalmi tv. 36.§)

- a mezőgazdasági igazgatási szervnek (első fokon a járási földhivatalt, másodfokon a megyei földhivatal) jóváhagyásra (ezzel egyidejűleg – értesíti az eladót.)

 

II. A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése

A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére gyakorlatilag az adás-vételi eljárásban rögzítettek az irányadók azzal, hogy az eladó alatt a haszonbérbeadót, a vevő alatt a haszonbérlőt, az adás-vételi szerződés alatt a haszonbérleti szerződést kell érteni.

A haszonbérbe vevőnek a 2013. december 15. és 2014. április 30. között közzétett haszonbérleti szerződések tekintetében a haszonbérleti szerződésben nyilatkoznia kell az alábbiakról:

1. A Földforgalmi tv. 42. §-a szerinti nyilatkozatok. /A földhasználó vállalja, hogy a földhasználati szerződés fennállása alatt megfelel a Földforg. tv. 40.§ (1)-(4) bekezdésében, valamint a 41.§-ban foglalt feltételeknek, a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, és ennek során eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének./

2. A földhasználó nyilatkozik, hogy nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasználati díjtartozása.

3. A pályakezdő gazdálkodónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy

- a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít, és

- mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytat.

4. Az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít./

5. A szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vételével a már birtokában lévő föld területnagysága nem haladja meg a Földforg. tv. szerinti birtokmaximumot.

6. Elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha utólagos ellenőrzés során jogerősen megállapításra kerül nyilatkozatának valótlansága, úgy az a büntető törvénykönyv szerinti felelősségre vonását, és a haszonbérleti szerződés tárgyát képező föld használata után a jogsértő állapot fennállásának időtartama alatt, a jogsértéssel érintett földterület után a részére folyósított költségvetési vagy európai uniós támogatásnak megfelelő összegű pénzösszeg visszafizetését vonja maga után.

7. Nyilatkoznia az Fétv. 5. §-ban foglaltakról, vagyis, hogy a személyi feltételeknek (földműves, pályakezdő gazdálkodó, stb.) megfelel.

A haszonbérleti szerződés elkészítéséhez szerződésminta áll rendelkezésre, amely átvehető az önkormányzati hivatal ügyfélszolgálatán, letölthető honlapunkon az Önkormányzati Hivatal/Ügyintézés/Egyéb nyomtatványok menüpontban "Haszonbérleti szerződésminta " néven. A szerződésminta a minimálisan szükséges tartalmi kellékeket tartalmazza, emellett a felek természetesen egyéb feltételeket is meghatározhatnak.

A közzétételi kérelmet a haszonbérbeadónak kell benyújtania a jegyzőhöz. Ha a haszonbérleti szerződés tárgyát osztatlan közös tulajdonban álló föld képezi, és a használati megosztásról szóló megállapodás alapján azt több tulajdonostárs adja haszonbérbe, a közzétételi kérelmet a tulajdonostársak döntése szerint kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be.

A kérelem benyújtásához formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely átvehető az önkormányzati hivatal ügyfélszolgálatán, letölthető honlapunkon az Önkormányzati Hivatal/Ügyintézés/Egyéb nyomtatványok menüpontban "Közzétételi kérelem - haszonbérlet" néven. Több érintett ingatlan esetén a megfelelő pótlapokat is csatolni kell.

A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése során figyelmen kívül kell hagyni e rendeletnek a biztonsági okmányon szerkesztett szerződésre vonatkozó rendelkezéseit.

A jegyző a kifüggesztett haszonbérleti szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

A jegyző az iratjegyzékkel együtt, a hozzá benyújtott haszonbérleti szerződéseket, és az előhaszonbérletre jogosultak jognyilatkozatait a levételt követő 8 napon belül megküldi

- az eladó részére (ha az adásvételi szerződés mentes a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása alól Földforgalmi tv. 59.§)

- a mezőgazdasági igazgatási szervnek jóváhagyásra (ezzel egyidejűleg – értesíti a haszonbérbeadót.)

2013. december 15. és 2014. április 30. között közzétett haszonbérleti szerződés esetében a haszonbérleti szerződéseket, és az előhaszonbérletre jogosultak jognyilatkozatait csak a haszonbérbeadónak kell megküldeni.

 

III. Az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően megkötött haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó különös szabályok

Ha az osztatlan közös tulajdonban álló földet érintően az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés úgy jött létre, hogy a szerződés tartalmát tulajdonostársanként külön-külön okiratba foglalták, a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződéseket együttesen, összefűzve kell a jegyző részére megküldeni. Ez esetben a haszonbérleti szerződéshez csatolni kell a haszonbérlő írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a tulajdonostársakkal önállóan kötött haszonbérleti szerződések tartalmilag megegyeznek, az eltérés kizárólag a haszonbérbeadó tulajdonostársak személyében, és az őket megillető tulajdoni hányadnak megfelelő azon terület tekintetében áll fenn, amelyet haszonbérlő részére használatra átengednek.

Ez esetben is a fentiek alkalmazandóak az alábbi eltéréssel:

A közzétételi kérelemhez csatolni kell a kérelmező tulajdonostárs által kitöltött közzétételi közlemény is, amely szintén átvehető az önkormányzati hivatal ügyfélszolgálatán, letölthető honlapunkon az Önkormányzati Hivatal/Ügyintézés/Egyéb nyomtatványok menüpontban "Haszonbérleti szerződésminta " néven.

A jegyzőnek az összefűzött haszonbérleti szerződések helyett a hiánytalanul kitöltött közzétételi közlemény egyik példányán kell felismerhetetlenné tenni a természetes személyazonosító adatokat, és ezt kell a hirdetőtáblára kifüggeszteni.

A levételt követően az irattovábbítás során a kifüggesztett közzétételi közleményt is meg kell küldeni a közzétételi kérelmet benyújtó haszonbérbeadó tulajdonostárs, illetve a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.

 

IV. Elektronikus tájékoztató

Az elővásárlásra, valamint az előhaszonbérletre jogosultak értesítése céljából a hirdetményi úton történő közlés tényéről tájékoztatót kell közzétenni az elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarország.hu kormányzati honlapon. A tájékoztató közzététele iránt a jegyzőnek az adás-vételi, vagy a haszonbérleti szerződés, illetve a közzétételi közlemény kifüggesztésének napján kell intézkednie.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a kifüggesztés lejárta után a tulajdonos 8 napon belül köteles a Földhivatalnak bejelenteni a szerződést. A haszonbérbe vevőnek a fentiekben ismertetett nyilatkozatokat a szerződésen (külön nyilatkozaton) felül az Fétv. 118.§ (1) bek. szerint a bejelentési adatlapon is rögzíteni kell. Ha a szerződésből hiányzik, akkor a 118.§ (2) bek. alapján elutasítás a jogkövetkezmény, ha a bejelentő lapról hiányzik a nyilatkozat, akkor a 118. § (3) bek. alapján hiánypótlási felhívást kell kiadni, és ha ennek nem tesz eleget a kérelmező, akkor eljárás megszüntetés következik.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy 2014. március 1-jén hatályát veszti a 16/2002 (II.18.) Korm rendelet, valamint az 55/2006 (VII.27) FVM rendelet, így a továbbiakban az ajánlatok kifüggesztéséért nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

.Egyéb ügyek

Általános igazgatási ügyek

Birtokvédelmi eljárás

Ügyleírás

A birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.

A birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul. A szóban előterjesztett kérelmet írásba kell foglalni.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a bizonyítást kérelemre folytatja le, a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát.

A jegyző a kérelmet határozattal elutasítja, ha

 1. a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találta megalapozottnak,
 2. megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát,
 3. valamely fél halála vagy a jogi személy jogutód nélküli megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált,
 4. a birtokvédelmet kérő a kérelem valamely tartalmi elemére vonatkozóan nem nyilatkozott,
 5. a birtokvédelmet kérő az illetékfizetési kötelezettségének – az illetékekről szóló törvény szerinti felhívásban foglaltaknak megfelelően – nem tett eleget,
 6. a kérelmet nem az arra jogosult terjesztette elő,
 7. ha a birtokvédelmet kérő ugyanazon birtoksértő magatartásra vonatkozóan változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett kéri az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, amely tekintetében jegyző a kérelmet érdemben már elbírálta, kivéve, ha az ügyre vonatkozóan új tény vagy új bizonyíték merül fel.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelmi eljárásban hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását az ellenérdekű fél ellen indított perben.

A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését egy év eltelte után közvetlenül a bíróságtól kérheti. A birtokos egy éven belül is fordulhat közvetlenül a bírósághoz, illetve akkor, ha az ügyben a birtokláshoz való jogosultság is vitás.

Szükséges dokumentumok

A kérelem tartalmazza:

 1. a birtokvédelmet kérő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, aláírását,
 2. annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban: ellenérdekű fél),
 3. a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény leírását –, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
 4. a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
 5. a birtoksértés időpontjára történő utalást,
 6. a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.

 

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat, és képviselő eljárása esetén csatolja a meghatalmazást.

A birtokvédelmet kérő az írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri. A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat nyilatkozattétel céljából megküldi az ellenérdekű félnek. Az ellenérdekű fél a kérelemben foglaltakra vonatkozóan írásban vagy szóban nyilatkozatot tehet.

Az eljárás illetékköteles, melynek összege: 3.000.- Ft, amit illetékbélyegben kell leróni.

Ügyintézési határidő: 15 nap.

Vonatkozó jogszabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

A jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet.

Ebtartás

Hagyatéki ügyek

Ügyleírás

A hagyatéki eljárás a halálesetről szóló értesítés megérkezését követően hivatalból indul. Ha az elhunyt nevén ingó- és/vagy ingatlanvagyon maradt, hagyatéki leltár felvételére kerül sor.

Leltározás alá eső ingó- és ingatlanvagyon a következő lehet:

A leltározást a jegyző végzi az erre a célra rendszeresített, külön jogszabályban megállapított nyomtatvány kitöltésével. A leltárt 30 napon belül el kell készíteni, e határidőt pedig attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett. Nem teljes leltár esetében jelezni szükséges, hogy a jegyző mely hiányok pótlására milyen határidőn belül képes.

A leltárba felvett ingatlan értékét az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal egyezően kell feltüntetni.

A hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapítása érdekében meghallgatás tartható, amelynek idejéről és helyéről értesíteni kell az ismert öröklésben érdekeltet.

A hagyatéki eljárás során a hagyatéki előadó - amennyiben a halottvizsgálati bizonyítvány, vagy egyéb okirat alapján megállapították az örökhagyó halálát - az öröklésben érdekelt felet értesíti a hagyatéki eljárás megindításáról, s egyben a hagyatéki leltár tartalmának megállapítása céljából tartandó meghallgatás időpontjáról.

 

A hagyatéki leltár felvételét követően a leltár az illetékes közjegyző részére megküldésre kerül, aki dönt a hagyaték tárgyában.

 

Illeték

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Irányadó jogszabályok

Méhészeti ügyek

Ügyleírás

A méhtartást minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél.

A jegyző a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.

A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a települési önkormányzat jegyzőjének.

Szükséges dokumentumok

A bejelentéshez szükséges a Csörögi Polgármesteri Hivatalban kérhető.

 

Illeték

Az eljárás illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

Hatósági bizonyítvány

3. Gazdálkodási adatok

3.1.  A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója; vagy éves költségvetés beszámolója

Költségvetési, zárszámadás rendeletek megtalálhatók a rendeletek címszó alatt

3.2 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma: 8 fő

Személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:

A foglalkoztatottak

Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatottak létszáma: 8 fő
Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma: 3 fő
A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege:  721.982,- Ft/hó/nettó
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalának alkalmazottai részére nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve:
Cafetéria keret: bruttó 200.000 Ft/fő/év 

 

3.3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Szerződések

Szerződések listája

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, 5 millió forintot elérő, vagy azt meghaladó

Partner neve

Tárgy

Értéke

Szerződés kötés
időpontja

Típusa

Moha-Gép Kft.

Vis-Major útépítési munkák

Nettó: 17.923.330

2017.03.20

Vállalkozási szerződés

Moha-Gép Kft.

Úthálózat szilárd burkolattal történő ellátása

Nettó: 94.047.272

2017.06.12

Vállalkozási szerződés

 

3.4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 

 1. „Csörög Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”

Kedvezményezett: neve: Csörög Község Önkormányzata

A projekt címe: „Csörög Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”

A szerződött támogatás összege: 6.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: A pályázattal az adminisztratív terhek csökkentése, a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetése a cél az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával. Az ASP rendszer bevezetésével a hivatalnál folyó ügyintézéshez szükséges eszközállomány megújul, ezzel segítve az itt dolgozók hatékonyabb munkavégzését, így biztosítva ügyfeleink (a lakosság és a vállalkozók) hatékony kiszolgálását és a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. június 30.

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 -2017-00793

 

2.  „Épületenergetikai fejlesztés és napelemes rendszer kialakítása Csörög községben”

Kedvezményezett: neve: Csörög Község Önkormányzata

A projekt címe: „Épületenergetikai fejlesztés és napelemes rendszer kialakítása Csörög községben”

A szerződött támogatás összege:  50.562.764 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: Épületenergetikai fejlesztés és napelemes rendszer kialakítása Csörög községben az Arany János utca 53. (hrsz. 1425), a Kisfaludy utca 40. (hrsz.- 1505) és az Akácfa u. 30. (hrsz.:1771) szám alatti megvalósítási helyszíneken. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. november 30.

A projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.9.-16-2017-00163

 

3.5. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Megtalálható a közbeszerzések címszó alatt.